ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมพ่อค้าและแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคากำหนด ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ-เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ไม่เกินคดีละ 500 บาท

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ รวมถึงเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการจับกุม

“สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขายสลากเกินราคา จนนำไปสู่การจับกุม

“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม และผู้แจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 5 สำนักงานจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุม ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 500 บาท การจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมในหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกัน กรณีดำเนินการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัน เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด

(2) ผู้แจ้งความนำจับ ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 500 บาท การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับ กรณีผู้แจ้งความนำจับแจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัน เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด

การจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาให้แก่ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานจะทำการโอนเงินผ่านธนาคาร ไปยังเจ้าหน้าที่ และผู้แจ้งความนำจับ

ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ทำการจับกุม ตามข้อ 5 เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงาน

ข้อ 7 การขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ต้องมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก หรือผู้ที่มีตำแหน่งหัวหน้าสถานี หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป โดยยื่นเอกสารตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และมีเอกสารประกอบอย่างน้อย ดังนี้

(1) รายงานการจับกุมและหลักฐานการจับกุม ประกอบด้วย

(ก) สำเนาบันทึกการจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา

(ข) สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม

(3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน

สำนักงานจะจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา เมื่อได้ยื่นคำขอภายใน 6 เดือน เมื่อคดีถึงที่สุด และได้รับเอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลฯ ครบถ้วนถูกต้อง โดยจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้รับแจ้งความประสงค์โดยตรง และถือว่าหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่

ข้อ 8 คำขอเงินรางวัลในการจับกุมในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายภายในวงเงินของปีงบประมาณนั้น โดยไม่นำไปเบิกในปีงบประมาณถัดไป

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำเสนอผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดคำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด

ข้อ 10 การยื่นขอรับเงินรางวัลในการจับกุมซึ่งได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ.